Renta

Odpowiedzialność sprawcy zdarzenia za jego skutki nie sprowadza się jedynie do możliwości uzyskania zadośćuczynienia i odszkodowania. Przepisy prawa mówią o przyznaniu uprawnionym renty wyrównawczej, uzupełniającej (art. 444 § 2 k.c.), renty tymczasowej na zwiększone potrzeby (art. 444 § 3 k.c.), a czasami jednorazowego odszkodowania tzw. kapitalizacji renty (art. 447 k.c.). Warunkiem uzyskania tych świadczeń jest sytuacja, w której poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. Świadczenia te należą się poszkodowanemu jako rekompensata utrudnionego startu po wypadku oraz zwiększonych z tego tytułu wydatków, lub zmniejszonych zarobków. Dodatkowo na mocy art. 446 § 2 k.c. osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.