Zadośćuczynienie

Osobnym świadczeniem przysługującym poszkodowanemu lub rodzinie zmarłego w wypadku komunikacyjnym jest zadośćuczynienie. Jest ono jak wskazuje Biuro Rzecznika Ubezpieczonych świadczeniem pieniężnym, wyrażonym i realizowanym w środkach finansowych mającym stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych poszkodowanego, bowiem celem tego świadczenia jest wyrównanie uszczerbków o charakterze niematerialnym związanych z doznaną krzywdą, która przejawia się rozmiarem kalectwa, oszpeceniem, ograniczeniami ruchowymi, ograniczeniami w możliwości wykonywania czynności życia codziennego, długotrwałością cierpień, leczenia, rehabilitacji, poczuciem bezradności życiowej, ograniczeniem widoków i możliwości poszkodowanego w przyszłości, osobistym, tzn. przynależne jest wyłącznie poszkodowanemu.

Ważne jest, że zadośćuczynienie to forma rekompensaty o charakterze fakultatywnym, tzn. w pewnym sensie uznaniowym, bowiem sądowi orzekającemu pozostawia się daleko idącą swobodę w jego przyznaniu i określeniu jego wysokości, przy czym nie oznacza to, że jest tutaj pełna dowolność. Zadośćuczynienie po wypadku przysługiwać może zarówno samemu poszkodowanemu, jak i w razie śmierci jego rodzinie na podstawie art. 446 § 4 k.c.

Zobacz także: Odszkodowania Komunikacyjne Kraków